Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi i gruppen Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde har gennem lang tid

iagttaget Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFLs, behandlingsmetoder og resultater af disse, og kommunernes henvisning af kronisk syge til samme klinik, og regionernes tilsyneladende blinde accept af

klinikkens virke og ringe dokumentation for behandlings- succeser. Vi har gentagne gange påpeget dette for de ansvarlige politikere i Regionerne og på Christiansborg, men uden at vinde gehør. Vi har imidlertid så megen

dokumentation nu, så det burde være uansvarligt at se bort fra dette materiale. 


 

-------------

 

Mere manglende evidens:

KONCEPT ’INDTAGER’ HELE DANMARK, UDEN EVIDENS!

 

Fra DSAMs egen side, andet punkt (med mine fremhævninger af forskningsmæssig usikkerhed, mangel på evidens og forbehold) Citat:”Enhanced care by generalists for functional somatic symptoms and disorders in primary care (review)
Rosendal M, Blankenstein AH, Morriss R, Fink P, Sharpe M, Burton C

Mange patienter kommer i almen praksis med medicinsk uforklarede (funktionelle) symptomer. Hidtil har forskning PEGET på, at særlige interventioner, som udføres af specialister (fx kognitiv adfærdsterapi), KAN forbedre patienternes helbred og funktionsevne, men der MANGLER behandlingsmodeller, som er særligt tilpasset den primære sundhedssektor. En række behandlingsmodeller, der blandt andet bygger på den engelske model ”The Reattribution Model”, har vist positive effekter på praktiserende læger, mens effekten på patienterne er USIKKER. Dette studie fokuserer udelukkende på helbredseffekter på patienter med funktionelle symptomer og lidelser. Oversigtsarbejdet kan HVERKEN konkludere ELLER afvise, at de aktuelle interventioner i almen praksis KAN have en gavnlig effekt for patienter med funktionelle somatiske symptomer, da de foreliggende studier har en række metodemæssige SVAGHEDER. Resultaterne TYDER DOG PÅ, at der KAN opnås effekt, HVIS patientmålgruppen afgrænses nøje og SYNLIGGØRES for lægen, og HVIS lægen løbende mindes om interventionsmulighederne. Oversigtsartiklen er lavet i regi af Cochrane, og det primære formål med studiet var at undersøge den kliniske effekt af interventioner i daglig klinisk praksis, som var målrettet voksne med funktionelle symptomer i den primære sektor.”

I: The Cochrane Library, Vol. 2013, nr. 10, 12.2013

 

http://www.dsam.dk/?FLXA=NewsletterShow&newsletterId=76#LINK_VIEW_NEWSLETTER#  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marianne Sandbergs indlæg ved høringen om funktionelle lidelser: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/341/1351396.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FILTERTEORIEN

 

Når psykiaterne på FFL skal forklare smerteklienter på deres

klinik om, hvorfor de har smerter, så forklarer de om en TEORI, som hedder: Filterteorien:http://www.psykiatrifonden.dk/forside/Forlag/Psykiatri-Information/%C3%86ldre+numre/2002%2f3+|+Krop+og+sj%C3%A6l/Tema+|+Funktionelle+lidelserCitat: ”Fx har man fremsat den hypotese, at den store følsomhed overfor smerter

og andre symptomer skulle bero på, at patienterne forstærker alle kropslige

sanseoplevelser eller ikke filtrerer irrelevante sanseoplevelser fra. Man kan

sige, at filterfunktionen er utilstrækkelig.”

Her står det sort på hvidt, at det er en HYPOTESE...


Er det rimeligt at behandle syge

mennesker ud fra en HYPOTESE?


Og er det rimeligt, at syge mennesker påduttes, at de har

smerter, fordi de forstærker alle kropslige sanseoplevelser ELLER ikke

filtrerer irrelevante sanseoplevelser fra? (Psykiaterne har ikke engang

besluttet sig for, om det er signaler, som forstærkes, eller som ikke sies fra)

Er det rimeligt, at ansvaret for smerterne pålægges den

enkelte, som ikke fungerer ’rigtigt’? Er der rimeligt at benytte og behandle efter en

HYPOTESE, som der ikke er evidens for? ----------------------------------------------------------------------------------------------Dansk Selskab for Almen Medicin,

DSAMs forslag til diagnostik og udredning af funktionelle lidelser: http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark1-blaat.pdf


På side 1 i linket står der nævnt 25 symptomer i 4 grupper, og har man

tre af de symptomer, kan man få tildelt diagnosen bodily distress syndrome, BDS,

som er en forskningsdiagnose, som psykiaterne på FFL selv har opfundet.

Der står ganske vidst: ”Symptommønsteret må ikke kunne forklares bedre med en anden somatisk eller psykisk sygdom”, men lægger man det sammen med den patient-håndterings-model,

som psykiaterne på FFL arbejder ud fra, så lukkes ’grebet’ om patienten, som

fastholdes i en psykiatrisk diagnose uden af få hjælp til de fysiske symptomer:
Ifølge FFLs nye bog Funktionelle lidelser – udredning og

behandling fra 2012 står der side 131, citater:  


”Stil diagnosen og fortæl patienten, at lidelsen er kendt og har et navn.”  (her mener de en af deres egne diagnoser)


”Vær stoisk, forvent ingen hurtige ændringer eller helbredelse.” (stoisk betyder her: overhør klager)


”Reducer forventningerne om helbredelse og accepter patienten som kronisk syg. Målet er

at kunne rumme patienten og at begrænse (iatrogene) skader.”  (Her står der, at deres ’behandlinger’

sandsynligvis  ikke fører til helbredelse)


”Overvej en forværring i og nytilkomne symptomer som en forværring af den funktionelle

tilstand i stedet for et tegn på en ny sygdom.” (farligt, hvis patienten f.eks. har kræft)


”Overvej behandling med psykoaktiv medicin (primært antidepressiva, derrnæst antiepileptika ).” (virker ikke ret godt mod smerter, og patienterne bliver meget ofte syge af det)


”Vælg ikke-vanedannende medicin og vælg gerne medicin, der kan serummonitoreres.”

(medicin som kan spores i blodet, hvis medicinen ikke tages)


”Start med mindre dosis end sædvanligt og øg langsomt. Vær stoisk over for bivirkninger.” 


”Skab alliance med patienten, så du bliver patientens eneste læge, og begræns kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter uden om dig.” (her forsøges en second oppinion forhindret)


”Forsøg at opbygge en alliance med patientens pårørende ved at informere dem om behandlingsplanen.” (her isoleres patienten fra sin trygge base)Er der rimeligt at slå mange sygdommes symptomer sammen og sige, at har man tre af disse symptomer, så har man psykiaternes selvopfundne sygdom, BDS?Er det rimeligt at behandle patienter efter denne patienthåndteringsmodel, hvor alt er fastlagt på forhånd, og hvor patientens familie vendes mod patienten, og hvor patienten kan tjekkes med

serummonitoreret medicin, og hvor patienten manipuleres til at godtage psykiateren som eneste læge, og hvor man kan risikere at få antidepressiv medicin imod f.eks. smerter?Vi har eksempler på, at det kan være farligt, hvis man har en uopdaget sygdom, og ikke at blive udredt ordentligt fysisk. Hvorfor tillader sundhedsmyndighederne at ’udredning’ efter spørgeskema kan foregå?Og at fysisk udredning kan forhindres?Mon Danmarks sundhedsvæsen og helbredelsesprocent ikke synker i international sammenhæng, hvis og når denne procedure bliver indført overalt, hvilket den desværre er på vej til?-------------På side 2 i samme link er der et afkrydsningsskema.


http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark1-blaat.pdfHvis man f.eks. lider af hovedpine, hvortil man ikke kender grunden, så scorer man mindst 3

eller 4 ja-svar på dette skema.I dette bilag http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-bilag2.pdf  til DSAMs helt nye Vejledning om Funktionelle lidelser, står der, citat:


"Patienten kan ikke (eller kun forbigående) acceptere forsikring om, at symptomerne ikke har fysisk årsag." 


Det vil sige, at er man overbevist om, at ens sygdom har fysisk årsag, så er man pr. definition psykisk syg…


Er det en rimelig antagelse?

 

Er det rimeligt at benytte et afkrydsningsskema, hvor stort set alle mennesker vil

kunne ’score’ en funktionel lidelse / psykisk sygdom?
--------------


 

Og i DSAMs forslag til forebyggelse og behandling af de såkaldte funktionelle lidelser står der, (nærmest afskrift at FFLs bog Funktionelle lidelser – udredning og behandling): http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark2-roedt.pdf”Undgå udredning, der ikke er indiceret på grundlag af objektive fund eller et

veldefineret klinisk sygdomsbillede”.

Hvilket vil sige at atypiske og endnu udokumenterede symptomer vil resultere i,

at patienten IKKE tilbydes yderligere udredning.


”Overvej, om nytilkomne symptomer eller en forværring er udtryk for en forværring af den

funktionelle tilstand frem for tegn på en ny sygdom.”

Dvs. at hvis/når patienten får en ny sygdom, så er chancerne for at få en

ordentlig udredning og behandling, blevet markant mindre…


”Overvej medicin, der kan serummonitoreres af hensyn til compliance og følsomhed over

for bivirkninger”.

Dvs. giv medicin, som kan ses i blodprøver, hvis patienten beklager sig over

bivirkninger eller snyder (compliance).


”Skab en alliance med patienten om, at du (lægen) er tovholder, og om at begrænse antallet af

behandlere.”  Altså ingen second opinion… man har før hørt om læger som tog fejl.”Opbyg en terapeutisk alliance med pårørende.”  Patienten isoleres. Dem, som de før har kunnet stole på, bliver

taget fra dem, hvis det går som psykiateren vil…

 


Er det rimelig behandling?


Og kan det ikke medføre at sygdom overses og derved være livsfarlig ’behandling’?


Og hvor mange bliver i virkeligheden i stand til at arbejde igen på deltid/fleksjob, på fuldtid efter endt behandling?Hvordan kan det være, at DSAMs støtter FFLs filosofi om de såkaldte funktionelle lidelser, så man ikke kan se forskel?


KAN det være, fordi de begge for store summer af TrygFonden?


Og KAN det være at TrygFonden støtter FFLs filosofi, fordi det kan betale sig at få erklæret forsikringstagere psykisk syge, fordi psykisk sygdom ikke udløser erstatning?

 

Og bør politikerne ikke overveje om sådanne alliancer er godt for patienterne?


Og er det godt for statens finanser? 

 


TÆNK hvis politikerne bliver ført bag lyset og støtter et foretagende, som helt igennem

ikke hjælper nogen, andre end dem som lever af det.


 

Stoler man ikke på disse oplysninger, så er beviset her: http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx


TrygFondens oplæg til førtidspension, om funktionelle lidelser, som BYGGER på begrebet funktionelle

lidelser og på patienthåndteringsmodellen, som er nævnt to gange ovenfor:

 

Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen


Læser man den igennem, finder man nøjagtigt de samme termer og sygdomme igen, og ligesom hos

DSAM, afskrift fra FFL.Her ses afskrift fra FFLs filosofi på TrygFondens side: http://www.trygfonden.dk/Projekter/Funktionelle-lidelser


 

Er det rimeligt, at en privat fond støtter et projekt med så store beløb? (langt over

50 mill. har FFL modtaget til forskellige projekter)

 


OG som oven i købet hjælper egne forsikrings-selskaber?OG som forsøger at påvirke politikerne med et førtidspensionsoplæg? (som hjælper

dem selv)--------------

 


 

PATIENTOMBUDDETS AFGØRELSER

 

Gang på gang møder patienter op på FFL med diagnoser fra speciallæger, og kommer

derfra med psykiaterne på FFLs selvopfundne diagnoser BDS og helbredsangst,

selvom patientombuddet har afgjort at psykiatere ikke må omgøre andre

speciallægers diagnoser:

 

Sammenfatning af tre af Patientombuddets afgørelser: - at speciallæge ikke kan/må tilsidesætte diagnose stillet af speciallæge indenfor andet speciale


- at diagnosen funktionel lidelse for så vidt slet ikke er en diagnose


- at diagnosen funktionel lidelse ikke bør gives, når symptomerne kan forklares med

somatisk lidelse - og i den forbindelse: uden at tilstrækkelig somatisk

afklaring har fundet sted


- at diagnosen fibromyalgi (og således også andre diagnoser, som Forskningsklinikken

har inddraget), som erkendes indenfor eet speciale, ikke kan tilsidesættes og

erstattes med anden diagnose.

 


Patientombuddets afgørelser går således imod

Sundhedsstyrelsens overraskende mening om, at psykiaterne på

Forskningsklinikken må anvende godkendte og ikke-godkendte diagnoser i flæng og

efter forgodtbefindende, bare de gør det samvittighedsfuldt (brev fra

Sundhedsstyrelsen desangående kan rekvireres), hvilket Sundhedsstyrelsen altså

burde overveje endnu en gang, og ministeriet burde gribe ind overfor.

 


http://www.patientombuddet.dk/Afgoerelser_og_domme/Afgoerelser_fra_Sundhedsvaesenets_Disciplinaernaevn/Afgoerelser_med_navn/2012/1188425.aspx 

 


http://www.patientombuddet.dk/Afgoerelser_og_domme/Afgoerelser_fra_Sundhedsvaesenets_Disciplinaernaevn/Afgoerelser_med_navn/2012/1294913.aspx http://www.patientombuddet.dk/Afgoerelser_og_domme/Afgoerelser_fra_Sundhedsvaesenets_Disciplinaernaevn/Afgoerelser_med_navn/2012/1188425.aspxHvorfor kan diagnoser omgøres eller indeholdes i psykiaterne på FFLs egne diagnoser?


Og hvorfor respekteres patientombuddets afgørelser ikke på det punkt?--------------Psykiaterne på FFLs vigtigste dokumentations-artikel:


Cognitive–behavioural group treatment for a range of functional somatic

syndromes:randomised trial


Andreas Schröder, Emma Rehfeld, Eva Ørnbøl, Michael Sharpe, Rasmus W.

Licht and Per Fink

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=13d30caf082a45fe&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D8d4f570f7f%26view%3Datt%26th%3D13d30caf082a45fe%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hdubzxyu1%26zw&sig=AHIEtbQ9oRAgIRenN8tvW6_rxyGY5ghUrw  


Når man spørger psykiaterne på FFL

om deres bevis på, at deres behandling virker, så siger de altid at 25 % har fået

det markant bedre, 50 % har fået det bedre og 25 % har ingen effekt af deres

behandlinger. Dette skulle kunne uddrages af Figur 4 på side 7 i ovennævnte

undersøgelse:


 

Læg mærke til at 9 patienter i kognitiv-terapi-gruppen, faktisk har fået der værre. Det nævnes ikke.


Og der er 13 patienter i kognitiv-terapi-gruppen, som fik det bedre, men nogen i den gruppen har ikke

flyttet sig - de er på 0. Og dem det har flyttet sig, har flyttet sig så lidt,

at det ikke kan kaldes en resultat af behandlingen. Kun 22 har fået noget, som

kan kaldes en forbedring af forsøget, dvs. noget det tyder på, at behandlingen

virker, og 11 som har fået en markant forbedring, i alt 50 % af patienter som

muligvis har fået en effekt at behandlingen. Men i de patienter der blev behandlet

i almen-praksis-gruppen har 13 personer fået enten en forbedring af

behandlingen eller en markant forbedring, dvs. ca. 30 % har fået en effekt af

behandlingen i almen praksis. Så behandlingseffekten er lig med forskellen

mellem 50 % og 30 %.

 

Hvordan man kommer frem til at 75 %

af patienterne har fået gavn af deres behandling, det vides ikke, og kan tilsyneladende

ikke udledes af undersøgelsen… men alligevel bruges denne undersøgelse gang på

gang som bevis på FFLs berettigelse…

 


Hvorfor mon? Har ingen ansvarlige politikere læst materialet, som ligger til grund for

behandlingen af kronisk syge borgere, som sendes til FFL af kommunerne?


Eller kan det betale sig for kommunerne at sende folk til FFL? Og hvorfor?

Tror kommunerne på at kronikere kan blive raske på FFL?


Hvordan kan man tvinge folk i kognitiv terapi, med så ringe evidens bag?


Hvordan kan man udsætte bl.a. Me og fibromyalgi-patienter for fysisk træning, med så

ringe bevis for virkning, og når nogen endda bliver mere syge af det?

 

Og hvor mange med hver ENKELT sygdom, f.eks. irriteret tyktarm, ME, fibromyalgi,

bækkenløsning, whiplash og duft og kemikalieallergi har de gjort raske?


Bør Regioner og kommuner, som henviser til FFL, ikke bede om dokumentation for at deres

behandlinger virker? Også for hver enkelt sygdom?

 

Vi har flere lignende ’dokumentations-artikler’ med lige så tvivlsomt videnskabeligt grundlag.
--------------Om mindfulnes, som FFL benytter:


http://funktionellelidelser.dk/nyheder/#c89741/3 nede på siden, Citat:


"Samlet set er konklusionen, at Mindfulness Terapi kan have et potentiale til

signifikant at forbedre funktion, livskvalitet og symptomer, forebygge social

nedgang samt reducere samfundsudgifterne. ""kan have et potentiale”…  de VED intet, men gætter!


Hvis det virkede, ville de skrive HAR potentiale...Gyldendals store danske: "potentiale, (af lat.), skjult kraft; en mulighed, som endnu

ikke er realiseret, men som ud fra det foreliggende synes at være til stede."


”Synes at være til stede”...


Konklusion: Måske kan det, som måske er der, virke for nogen...


Et spinkelt ikke overbevisende ’bevis’, må man sige…

 


Nogen tvinges af kommunerne til FFL med trussel om at miste dagpenge eller kontanthjælp, hvis

de nægter. Jeg ville kunne forstå, at man evt. kunne tilbyde denne ’behandling’

som et frivilligt projekt, men at tvinge folk til sådanne tvivlsomme tiltag,

burde ikke forekomme.

 

Hvordan kan man ’bede’ folk til at deltage i mindfulnes-kurser som behandling, når der

er så lidt grundlag for behandlingen og evidens for succes?--------------


Region Midtjylland har svaret mig følgende:


Citat: ”Du har anmodet Region Midtjylland om

oplysninger vedrørende dels, hvor mange patienter, som helbredes af

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, hvor mange, som får det

væsentligt bedre, hvor mange som ikke mærker nogen virkning og dels aktindsigt

i hvilke sygdomme, man har størst succes med at helbrede. Du har endvidere

anmodet om statistikker, så I kan kende prognoser.


Retten til aktindsigt efter § 4, stk. 1 i

Offentlighedsloven giver adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter, der er

indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Offentlighedsloven

giver således ret til aktindsigt i de dokumenter, der eksisterer i forbindelse

med sagen på det tidspunkt, begæringen fremsættes. Myndigheden er derfor ikke

forpligtet til at tilvejebringe oplysninger, som ikke allerede foreligger i

sagen. Det betyder også, at myndigheden ikke er forpligtet til at udarbejde

statistik eller lignende opgørelser. 


Der foreligger ingen dokumenter med de ønskede informationer. Det er derfor ikke muligt at imødekomme din anmodning om aktindsigt. 


Som en serviceoplysning kan vi imidlertid henlede

opmærksomheden på, at de ønskede statistiske oplysninger for nylig er

offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ”British Journal of Psychiatry”

i form af senest undersøgte behandlingsresultater.” citat slut.


Region Midtjyllands svar behøver ingen kommentarer: ”Der foreligger ingen dokumenter med de ønskede informationer”.  (Den undersøgelse der henvises til, er den undersøgelse, som er behandlet på vores side under punktet: FFLs vigtigste undersøgesle.)


Er det så ok, at kommunerne sender kronikere til FFL, når de ikke engang på forhånd kan se en statistik

over, at det de sendes til, med rimelighed virker?   


Og hvorfor forlanger Regionerne ikke dokumentation for HVILKE sygdomme FFL har succes med at helbrede

eller hjælpe på? Det er vel rimelig viden, hvis man kommer langvejs fra og er syg?-------------
Der findes ingen beviser for, at psykiaterne på FFL kurerer nogen. Tværtimod har vi adskillige udsagn fra

patienter, som har været gennem psykiaternes 9 sessioners program, som IKKE har

fået det bedre fysisk. Selv Nete, som er FFLs reklamefigur på TV2s udsendelse

om funktionelle lidelser, http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-50037099:ny-viden-kan-redde-nete-og-10000-andre-danskere.html, er ikke blevet rask. Jeg har skrevet med hende, og hun har ikke fået det spor

bedre. Hun har de samme smerter som før.


De personer, som er gladest for FFL, er de stress-ramte, som giver udtryk for, at de har en vis effekt af

mindfulnes, men folk med alle de andre såkaldte funktionelle lidelser får det

ikke kropsligt bedre. Psykiaterne kan ikke kurere smerter med mindfulnes,

kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka. Tværtimod bliver folk syge af

deres imipraminforsøg (psykofarmaka) og nogen bliver syge af deres træning. Det

fortæller patienterne selv på BDS-facebook-gruppen.


Vi har stillet spørgsmålet: Er det korrekt, at de få, der har fået det bedre efter behandling hos FFL, primært er personer med stress eller personer med en tidligere psykisk diagnose?


Vi har ikke kunne få svar på dette spørgsmål, og vi har høfligt spurgt FFL om, hvor mange de har kureret med diverse sygdomme, men FFL svarer arrogant, at på FFL behandler man kun 1 sygdom og det

er funktionelle lidelser...  Det ser ud som om diagnosen er stillet på forhånd, når man kommer der… (brev kan

rekvireres)


-------------PATIENTHISTORIE:

Her er et eksempel på hvor galt det kan gå, hvis man bliver syg af en efter

psykiaternes mening 'uforklarlig' sygdom som ME. Psykiaterne på FFL og Liaison-psykiatrien i Kbh har fået

ansvaret for ME-patienter i DK, og har fået bevilget to såkaldte Videnscentre

for ME, et i Åhus og et tilsvarende i KBH under liaison-psykiatrien, som også

’går ind for’ funktionelle lidelser, men som går lidt mere stille med dørene.

http://xa.yimg.com/kq/groups/86982676/1273859008/name/you+are+killing+me+dansk+19.06.13.pdfHvordan kan en voksen kvinde tvangsfjernes fra sit hjem, når hun ikke er til fare for sig selv?


Hvordan kan psykiatere få ansvaret for en fysisk syg med ME?


Hvorfor må Karina ikke modtage besøg?


Hvorfor kan man blive umyndiggjort på denne måde?


Er Karina blevet et gidsel i psykiaternes spil om at få henvist ALLE ME-patienter?


Er Karina blevet hende, som skal bevise psykiaternes succes på ME-området?


Og hvad, hvis Karina ikke bliver raskere?


Hvordan kan sundhedspolitikere i DK bakke op om det?


Er de også overbevist om at ME er en psykiatrisk sygdom, selvom WHO mener noget andet?

 

Gælder menneskerettighederne ikke forKarina?------------PS. Man mener at ME kan komme af infektioner. I

Norge mener man noget andet end i DK:


http://m.nrk.no/artikkel.jsp?art_id=1.11089904&a=1.11089904&f=%2Fnyheter%2Fnorge%2F&h=www.nrk.no


 http://www.fhi.no/dav/0675f0554f.pdf


-----------------------------

 

 

Forskningsklinikken påstår nu, at 2% af befolkningen lider af helbredsangst, svarende til 85.000 mennesker i DK. 

 

Hvis tallet 85.000 er fremkommet på lige så uhæderlig måde, som tallet 300.000 ’uforklarligt’ syge er fremkommet, så kan man ikke fæste lid til det. Og en dokumentation skal man ikke regne med at kunne få fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFL, for det er ikke noget, de gerne beskæftiger sig med.
(300.000 uforklarligt syge står både på Forskningsklinikkens sider, på TrygFodens sider og på DSAMs sider.

Prøv at google 300.000 + uforklarlige sygdomme, og masser af links dukker op.)

 

f.eks. http://funktionellelidelser.dk/  og

 

http://videnskab.dk/kort-nyt/300000-danskere-er-uforklarligt-syge 

 


Forespurgt (efter mange forespørgsler, hårdt presset og med Region Midtjylland som mellemmand) svarer FFL, at tallet 300.000, med ’uforklarlige’ såkaldte funktionelle lidelser, som de hele tiden anfører, er fremkommet af en europæisk undersøgelse, som sammenfatter 27 studier over de europæiske befolkningers psykiske lidelser!

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X05000751

 

 


På Forskningsklinikkens hjemmeside står der, citat: ”En funktionel lidelse er en sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Man kan forstå det som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt. ”
http://funktionellelidelser.dk/enhed/


 


En undersøgelse over hvor mange psykisk syge der er i Europa kan ikke sige noget om, hvor mange fysisk syge der findes i Danmark.

----------------------------------------

En læge skrev til os, (vi kender navnet):
”Jeg tror umiddelbart, at tallet 300.000 patienter er sat alt for højt, så skulle hver enkelt praktiserende læge have 100 med disse symptomer, og det har jeg aldrig hørt mine tidligere kolleger har haft. Selv erindrer jeg ca. 20 gennem de 25 år, jeg var alment praktiserende læge.” Altså sandsynligvis mindre end 1 om året pr. læge!

 


Man skal måske have in mente at et store tal som 300.000 og 85.000 vil være en fordel for FFL, som jo ’lever af’ og finder sin berettigelse i at have en stor potentiel patientskare.

 

 

http://www.dagens.dk/sundhed/85000-er-syge-af-angst-sygdom 

 

http://www.bornholmstidende.dk/?News=I&Id=85003 

 

http://www.b.dk/nationalt/85.000-lider-af-hypokondri 

 

 

 

 

Links

 

Links